top of page

Generelle vilkår og betalingsbetingelser

Generelle vilkår og betalingsbetingelser

Foretaksinformasjon

Foretaksnummer: 920 940 188

Foretakets navn: Skimore

Foretakets juridiske navn: Skimore AS

Postadresse: P.B. 58 Slemdal, 0710 Oslo

Besøksadresse: Tryvannsveien 64, 0710 Oslo

E-postadresse: support@skimore.no

 

1.Generelt

1.1 Disse vilkår kommer til anvendelse mellom den/de personene («Medlemmet»/ “Medlemmene”) som er registrert i avtalen («Medlemsavtalen») og Skimore AS («Skimore»).
Disse vilkårene er å anse som en integrert del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av de regler som til enhver tid måtte gjelde for for Skimore sine anlegg og øvrige tjenester og tilbud fra Skimore.

 

1.2 Ved å registrere deg/dere som medlemmer av Skimore godtar du/dere de generelle medlemsvilkårene som følger nedenfor. Dersom du registrerer deg på vegne av en annen er det ditt ansvar å sørge for at personen som deltar er oppmerksom på vilkårene og aksepterer dem. Ved å fullføre registreringen garanterer du at øvrige deltakere er blitt gjort kjent med disse vilkårene og har akseptert disse.

 

2. Medlemskap i Skimore

2.1 Medlemskap i Skimore kan tegnes av myndige personer (fylt 18 år) som:

(i)Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap hos Skimore.

(ii)Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere av Skimore’s samarbeidssentre.

(iii)Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap hos Skimore eller andre samarbeidspartnere av Skimore.

 

2.2 Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Skimore, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet. Personopplysninger i tilknytning til slikt medlemskap vil bli behandlet i henhold til vår Personvern policy.

 

2.3 Medlemskapet gjelder fra og med kjøpsdato og frem til Medlemsavtalen opphører i henhold til kapittel 9.

 

2.4 Medlemskapet i Skimore er et løpende avtaleforhold med bindingstid i 12 mnd (årsmedlemskap). Medlemskapet løper automatisk videre med nye 12 måneders bindingstid etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 9.

 

2.5 Medlemskapet gir Medlemmet rett til å benytte seg av de tjenester som Skimore tilbyr, slik de er beskrevet i kapittel 3. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

 

3. Beskrivelse av tjenesten

3.1 Leveransens omfang er tilgjengelig for Medlemmet umiddelbart etter avtaleinngåelse. Skimore gir Medlemmet tilgang til Skimore Oslo (TryvannWyller AS), Skimore Drammen (Drammen Skisenter AS) og Skimore Kongsberg (Kongsberg Skisenter AS). Med dette inngår Oslo Sommerpark i Skimore Oslo, Drammen Aktivitetspark i Skimore Drammen og Kongsberg Sommerpark, samt de medlemstilbud som til enhver tid tilbys medlemmene. I tillegg gis Medlemmet tilgang til de enhver tid gjeldende Partneranlegg Skimore måtte ha.

 

3.2 Skimore Appen gir Medlemmet mulighet til å administrere profil og betale to former for medlemskap;

A) Medlemskap (for enkeltindivid)

B) Familiemedlemskap

I tillegg gir Appen tilgang for gjester å kjøpe Gjestepass.
 

3.3 Appen vil kommunisere med betalingsløsning og Skidata adgangssystem til de respektive anleggene. Skimore medlemskapet kan benyttes i anleggene som nevnt i punkt 3.1.

 

3.4 Skimore har rett til å foreta visse tekniske, funksjonelle eller andre endringer i tjenesten som vi anser hensiktsmessige for å sikre en best mulig brukeropplevelse hos Medlemmet.

 

4. Priser

4.1 Alle priser er i norske kroner og vises både eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyrer og leveringskostnader.

 

5. Betaling av medlemskap

5.1 Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Skimore’s til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

 

5.2 Betaling av medlemskap ved bruk av debet/kredittkort eller Vipps vil belastes umiddelbart.

 

5.3 Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt en purring og dernest inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Skimore kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning. Adgangen til anleggene kan midlertidig sperres inntil skyldig beløp er innbetalt etter Kapittel 7.

 

5.4 Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

 

5.5 Ved manglende betaling kan Skimore nekte deg adgang til medlemskapets fasiliteter, og ethvert ansvar som påligger Skimore etter denne avtalen vil, i den utstrekning det er mulig i henhold til gjeldende lovgivning, opphøre.

 

6. Forbehold – Medlemmets ansvar

6.1 Medlemmet plikter å:

 

(i) gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende sikkerhetsregler og Alpinvettregler som gjelder i anleggene. Dersom regler ikke etterfølges kan det medføre sanksjoner som nevnt i Kapittel 7.

 

(ii) oppgi korrekt personalia og bilde ved opprettelse av medlemskap.
Alle personalia som oppgis og registreres av Medlemmet / Medlemmets foresatte, skal på hvert av medlemmene være korrekt og identisk med de personopplysninger som er statuert på et gyldig ID (pass, førerkort, bankkort e.l.).

Gjenkjennelig ansiktsbilde er obligatorisk. Det er f.eks. ikke lov til å ha bilder av dyr, natur, tegneseriefigurer eller andre avatarer på sin profil. Bildet må være et gjenkjennelig nærbilde, uten bruk av skibriller/solbriller, bøffer, bildefiltre o.l. Dersom uriktige personalia oppgis kan dette medføre inndragning etter Kapittel 7.

 

(iii) ved opprettelse av familiemedlemskap kun å inkludere familiemedlemmer som bor på felles bostedsadresse i samme husstand. Inkluderes medlemmer som ikke bor på oppgitt felles bostedsadresse i samme husstand, så kan dette føre til inndragning og gebyr som nevnt i Kapittel 7.

 

(iiii) informere Skimore skriftlig ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Medlemmet plikter å holde slike opplysninger oppdatert.

(iiiii) gjøre seg kjent med varslinger om fornyelse eller betalingsoppfordringer på mail og/eller melding i app dersom epost adresse ikke er oppgitt. 
 

6.2 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet. Misbruk av keycard/medlemskap kan føre til sanksjoner etter Kapittel 7.

 

6.3 Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til Skimore’s tjenester gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

 

6.4.1 Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare Keycard på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til Skimore.

 

6.4.2 Ved mistet/glemt Keycard skal Medlemmet snarest gi beskjed til Skimore. Skimore vil deretter sperre kortet og utstede et nytt Keycard. Medlemmet plikter å betale for Keycard(s) og et administrasjonsgebyr.

 

7. Inndragning, sperring av Keycard

7.1 Ved uriktig oppgitt personalia og/eller bilde ved kjøp av Medlemskap/Keycard, vil dette bli sperret frem til korrekt informasjon er gjort tilgjengelig for Skimore.

 

7.2 Misbruk; herunder bevisst og ubevisst utlån av Keycard som nevnt i kapittel 6.4 – av en annen person sitt medlemskap/Keycard fører til inndragning av kortet, uten noen form for refundering eller kreditering av fremtidige fakturaer. Inndratt(e) Keycard kan så hentes ut av rettmessig eier mot et gebyr på 1500 kroner.

 

7.3 Ved brudd på Alpinvettreglene eller ved at man unngår å følge anleggets sikkerhetsregler kan Keycard inndras. Inndratt(e) Keycard kan så hentes ut mot et gebyr på 1500 kroner.

 

7.4 Ved manglende betaling som nevnt i Kap 5 kan Skimore midlertidig sperre din adgang til anleggene inntil skyldig beløp er innbetalt.

 

8. Personvern og markedsføring

8.1 Kortinformasjon: Når du handler hos Skimore AS blir betalingen behandlet av Nets Branch Norway (Org. nr. 996 345 734), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapets regelverk. Ved bruk av Avtalegiro behandles dette av Danske Bank og din bankforbindelse. Ved bruk av Vipps behandles dette av Vipps AS og din bankforbindelse.

 

8.2 Skimore vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

 

8.3 Skimore vil kunne sende deg epost eller meldinger via Appen med medlemstilbud og andre tilbud fra våre samarbeidspartnere. Disse henvendelsene utgjør en del av vårt tilbud til deg som Medlem, og gjøres i medhold av markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold). Når du inngår Medlemsavtalen får du mulighet til å si nei takk til dette i appen, i henhold til loven.

 

8.4 Som ledd i våre tjenester vil vi også sende deg informasjon knyttet til ski- og føreforhold, og andre opplysninger som er relevant for ditt medlemskap hos Skimore.

 

9. Medlemskapets opphør

9.1 Medlemskapet hos Skimore kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden på 12 måneder. Bindingstiden løper fra kjøpsdato/fornyelsesdato slik den er angitt i Medlemsavtalen.

 

9.2 Før bindingstidens utløp vil Medlemmet få melding på epost eller i appen, med beskjed om å melde seg ut dersom fornyelse av medlemskapet hos Skimore ikke er ønskelig. Gis det ingen slik tilbakemelding fornyes medlemskapet for nye 12 måneder.

 

9.3 Dersom Medlemmet ønsker å gå fra avtalen før bindingstiden på 12 måneder er utløpt, plikter Medlemmet å betale et gebyr som tilsvarer de resterende terminbeløpene. Dette innebærer at hvis det for eksempel gjenstår 3 måneder av bindingstiden når Medlemmet sier opp, vil han måtte betale et gebyr på tre måneders medlemskap ihht. prisen per måned ved inngåelse eller fornyet periode av medlemskap.

 

9.4 Skimore har rett til å suspendere et medlem og dets konto, og si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen.
Som vesentlig mislighold anses blant annet:

(i) Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

(ii) Vesentlig brudd på Medlemmets plikter etter kapittel 6, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Skimore.

 

10. Frysing av medlemskap

10.1 Medlemskap kan fryses i en angitt periode dersom et medlem blir syk eller skadet innenfor avtaleperioden, og derfor ikke kan benytte seg av medlemskapet. Skader og sykdom som Medlemmet hadde da medlemskapet ble tegnet, gir ikke rett til frysing av medlemskapet.

Er medlemmet en del av en familiepakke, vil månedsprisen reduseres i % andel – tilsvarende antallet i familiepakken. Er det f.eks. en familie på 4 stykker og én blir skadet, vil månedsprisen reduseres med 25% i den angitte perioden.

 

10.2 Medlemmet plikter å gi beskjed til Skimore innen rimelig tid etter at skaden/sykdommen oppsto. Det kreves gyldig legeattest med angivelse av start- og sluttidspunkt.

 

10.3 Avtaleperioden blir tilsvarende forlenget som perioden medlemskapet fryses.

 

11. Immaterielle rettigheter

11.1 Alle immaterielle rettigheter i og til medlemsprogrammet, innhold og alt materiale som distribueres ved eller i forbindelse med arrangementet eller programmet, eies av Skimore.

 

11.2 Medlemmet må ikke bruke eller reprodusere eller tillate noen å bruke eller reprodusere varemerker eller andre handelsnavn som vises i forbindelse med medlemsprogrammet, uansett programinnhold og / eller materiale som er distribuert på eller i forbindelse med programmet, uten på forhånd å ha innhentet en skriftlig tillatelse fra Skimore.

 

12. Angrerett

12.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Skimore har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20. Se vårt angrerettskjema her.

 

12.2 Dersom Medlemmet bruker angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal han ha ansvar for de rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten, jf. angrerettloven § 26. Dette innebærer at dersom Medlemmet benytter seg av Keycardet før utløpet av angrefristen, vil han måtte betale for bruk i henhold til gjeldende prislister for Gjestepass.

 

12.3 Ved kjøp av keycard/medlemskap og andre varer i fysisk butikk har ikke Medlemmet noen angrerett, jf. Angrerettloven § 1. Dette gjelder også der Medlemsavtalen er inngått i fysisk butikk hos entt av Skimore’s anlegg.

 

13. Personskade

13.1 Medlemmet benytter seg av Skimore’s anlegg på eget ansvar. Skimore er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et av anleggene til Skimore.

 

14. Ansvarsbegrensning, lovvalg, tvist og verneting

14.1 Skimore er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Skimore’s tilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Skimore’s kontroll og Skimore ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

 

14.2 Skimore Appen kan fra tid til annen være nede pga planlagt eller ikke planlagt vedlikehold, havari eller andre forhold. Skimore forbeholder seg retten til å oppdatere eller revidere tjenesten. Skimore applikasjonen er avhengig av oppdaterte operativsystemer som fremdeles støttes av de ulike hardware leverandørene.

 

14.3 Skimore forbeholder seg retten til å kunne gjøre nødvendige, ikke vesentlige endringer i vilkårene. Eksempelvis endringer i navn på tredjepartsleverandører, anlegg, tydeliggjøring av vilkår, retting av skrivefeil m.m. Endringer kan kun gjøres i oktober måned og trer i kraft fra og med november samme år.

 

14.4 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
 

14.5 Tvister mellom Medlemmet og Skimore skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

 

Oppdatert 31.10.23 – gjelder fra 01.11.23

Endringsoversikt

BACK_TO_TOP.png
bottom of page